دادگاه تجدید نظر اداری در استرالیا (AAT)

دادگاه تجدید نظر اداری در استرالیا موظف است تصمیم هایی که اداره مهاجرت استرالیا در خصوص عدم اعطای ویزا و یا باطل کردن ویزا می گیرید را بررسی کند.

اخیراً به دادگاه تجدید نظر اداری دو زیر مجموعه اضافه شده است که عبارتند از بخش مهاجرت و پناهندگی. کار این بخش ها رسیدگی به شکایات متقاضیانی است که اداره مهاجرت استرالیا به آنان ویزا نداده است.

دادگاه تجدید نظر اداری یک نهاد مستقل است که به پرونده مهاجرتی شما را بررسی مجدد می کند و از لحاظ قانونی قدرت دارد که تصمیم عدم اعطای ویزا را لغو یا تایید کند و یا تصمیم دیگری را جایگزینش کند و یا اینکه پرونده را به اداره مهاجرت استرالیا برای بازبینی مجدد ارسال دارد .

مبنای تصمیم گیری دادگاه تجدید نظری اداری بر اساس قوانین مهاجرت است و نمی توانند به فردی ویزایی بدهند اگر که وی واجد شرایط ویزا نباشد.

چنانچه  درخواست ویزای شما را اداره مهاجرت استرالیا رد کرده است دفتر خدمات مهاجرت شادا ممکن است که بتواند به شما کمک کند و وکالت شما را بر عهده بگیرد و پرونده اتان را برای بازبینی مجدد و ارائه مستندات جدید به دادگاه تجدید نظری اداری استرالیا ارجاع دهد.

ما می توانیم در روز استماع دادگاه  تجدیدنظر شما را همراهی کنیم.

لطفاً اگر نیاز به کمک ما دارید با ما  تماس بگیرید.