کودکان:

کودک (ویزای شماره ۱۰۱ و ۸۰۲)- این نوع ویزا برای کودکانی کاربرد دارد که به فرزند خواندگی پذیرفته شده و یا تحت سرپرستی پدر و مادر واقعی خود هستند. همچنین در شرایط محدود، فرزند همسر یک شهروند استرالیایی و یا فردی که “ویزای دائم در اختیار دارد” نیز مشمول این نوع ویزا می شود.

خویشاوندان کودک یتیم (ویزای شماره ۸۳۷ و ۱۱۷)-  این نوع ویزا برای کودکان یتیم زیر ۱۸ سال کاربرد دارد که خویشاوندی در استرالیا (شهروند استرالیایی و یا مقیم دائم) دارند و والدین آن ها یا فوت شده اند و یا از آن ها اطلاعی در دست نیست.

فرزندخواندگی (ویزای شماره ۱۰۲)- این نوع ویزا برای فرزند خوانده یک شهروند استرالیایی و یا “دارنده ویزای دائمی” کاربرد دارد. این ویزا فقط به متقاضیانی تعلق می گیرد که در زمان تقاضا در خارج از استرالیا زندگی می کنند.

فرزندان تحت تکفل (ویزای شماره ۴۴۵)- این نوع ویزا برای فرزند فردی است که ویزای مشروط همسر و یا نامزد را گرفته است.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.